دستگاه نبولایزر چیست

دستگاه نبولایزر چیست

دستگاه نبولایزر، به گونه ای ساخته شده است که می تواند، ذرات دارویی را به صورت بخار وارد دستگاه تنفسی انسان کند. به بیان دقیق تر، نبولایزر، دستگاهی است که می تواند مواد دارویی را به صورت ذرات ریز به همراه بخار آب در آورده و در نهایت، این هوا با استفاده از ابزار و لوازم دیگر، وارد ریه های انسان می شود.

×


×