روپوش پزشکی بخش اتفاقات

روپوش پزشکی بخش اتفاقات

در بخش اورژانس و اتفاقات پزشکان معمولا یا روپوش سفید می پوشند یا همان لباس معمول خودشان را. در سال ۱۹۹۳، در رابطه با نوع پوشش پزشکان بخش اورژانس تحقیقی انجام شد که طی آن در عرض ۳ هفته ۳۲۹ پرسش نامه بین مراجعین بخش اتفاقات توزیع و نظر آنها در رابطه با روپوش کتی سفید، لباس عادی و روپوش پزشکیسبز پرسیده شد.
امروزه در مورد اینکه آیا پزشکان و پرسنل بخش اتفاقات نیز باید روپوش سفید بپوشند یا خیر بحث وجود دارد. برخی بر این باورند که روپوش پزشکی سفید نه تنها بخشی از هویت و شناسایی آنها به حساب می آید بلکه جهت حفاظت در برابر انواع آلودگی ها باید حتما پوشیده شود. گروه دیگر، طبق نتایج تحقیقات انجام شده، اعتقاد دارند که برای بیمار بخش اورژانس مهمترین عامل تمیزی طرف مقابل است؛ به این معنا که مراجعه کننده به اورژانس درگیر رنگ و نوع روپوش پزشک و کادر درمانی نیست بلکه در آن شرایط لباس تمیز و عاری از آلودگی پزشک مهمترین امر تصور محسوب می شود.

تصور غالب بر این است که پزشک تنها در روپوش سفید مقبولیت دارد. حتی اگر پزشکی در لباس عادی خود بر بالین بیمار حاضر شود بیمار فکر می کند که پزشک روپوش خود را بر تن داشته و پیش از آمدن بر بستر وی آن را تعویض کرده است. در رابطه با بخش اورژانس نیز اگرچه تصور غالب همان روپوش سفید است اما تغییر روپوش سفید به لباس معمول نیز باعث تغییر این تصور خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که دلیلی برای استفاده صرفا روپوش سفید توسط پزشکان اورژانس وجود ندارد و همچنین دلیلی هم برای استفاده ی روپوش سبز یا لباس عادی خودشان نیز نیست. آنچه مسلم است استفاده از لباسی کاملا تمیز و مناسب که در مواقع ضروری مانع از عکس العمل سریع آنها نشود.

×


×